Realizujemy projekt pn.”Społeczne remedium”

W ramach projektu pn. Społeczne remedium, finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa:
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO
WER, Działanie 2,8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie uzyskał wsparcie w kwocie
392.768,16 zł na przyznanie dodatków finansowych dla pracowników
bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS,
zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa COVID-19
dla pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS oraz na
zakup środków ochrony osobistej dla pracowników bezpośrednio pracujących
z mieszkańcami DPS.
Okres realizacji grantu od 24.03.2021 – do 29.05.2021 r.