Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie

1.Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu i złożyć pisemny wniosek – podanie o skierowanie do domu pomocy społecznej
2 .Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy .
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:
a) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
b) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
c) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
d). W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.
4. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
5. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi PCPR w Nowej Soli.
6. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia pisemnie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie w formie –
-Zaproszenia-
7. W razie nagłej potrzeby lub planowaniej (urlop, pobyt w szpitalu itp.)osoby opiekującej się osobą potrzebującej całodobowej opieki – istnieje możliwośćumieszczenia tej osoby na czas określony za pełna odpłatnością.
Dokumenty, o których mowa w ust.3a i 3b, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1 oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Nasza jednostka podlega pod Starostwo powiatu Nowosolskiego, a Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych :
DPS Kożuchów

uL.Szprotawska 19 TEL 68 459-93 -91 wew.43