Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

Administrator, dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów reprezentowany przez Dyrektora.

Z Administratorem można się skontaktować:

1)    Osobiście – w siedzibie administratora

2)    telefonicznie: +48 68 459-93-91

3)    pisemnie: na podany wyżej adres lub na adres poczty elektronicznej: poczta@dps-kozuchow.pl

Inspektor Ochrony Danych

W Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@dps-kozuchow.pl

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie przetwarzane są w celu

1.    wypełnienia obowiązku prawnego – ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 2 lit. b RODOw szczególności obowiązków wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa:

a)    Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1508);

b)    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964);

c)    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535);

d)    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000);

e)    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458);

f)     Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887).

g)    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 1 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.

2.    wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w ramach przeprowadzanych zapytań ofertowych.

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia umowy. Podanie danych jest obowiązkowe do celów zawarcia umowy.

3.    rekrutacji i promocji – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO – w sytuacji zebrania dobrowolnej zgody od kandydatów do pracy lub osób uczestniczących w akcjach promocyjnych przy wykorzystaniu ich wizerunku.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody bądź zakończenia procesu rekrutacji.

Podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

a)    Bankom,

b)    Operatorom pocztowym,

c)    Firmom informatycznym świadczącym usługi informatyczne,

d)    Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

e)    Podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W kontekście prowadzenia profilu DPS na portalu społecznościowym Facebook, dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom w związku z umieszczeniem zdjęć w sieci Internet w szczególności dla Facebook Ireland Ltd.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Dom Pomocy Społecznej mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Dom Pomocy Społecznej nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd., którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.