Klauzula informacyjna

 Administrator Państwa danych

Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować:
1. osobiście lub na adres poczty elektronicznej: http://www.dps-kozuchow.pl
2. telefonicznie: +48459-93-91
3. pisemnie: ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów

Inspektor Ochrony Danych

W Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pan Mirosław GÓRSKI, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: miroslaw.gorski@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane przetwarzane przez Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa :
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1508);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2012 poz. 964);
3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535);
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000);
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458);
6. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887).
W tej sytuacji podanie danych jest obowiązkowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub 9 ust. 2 lit. g RODO) dla celów związanych z realizacją obowiązków prawnych realizowanych Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.), która określa okresy przechowywania tej dokumentacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora, na przykład: bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, doradztwa prawnego. Dane osobowe mogą być również ujawnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Skip to content