Nasza misja

Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu.

Naczelnym celem funkcjonowania Domu jest świadczenie usług mieszkańcom zmierzające do zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, wolności, godności i intymności. Pomoc mieszkańcom w zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów i zainteresowań.

Zakres świadczonych usług

Mieszkańcom zapewniamy warunki życiowe zbliżone do domowych. Dom cechuje swoisty klimat: zapewniamy indywidualizację, intymność, nieskrępowany rozkład dnia, możliwość wyboru oraz tolerancję wierzeń, przekonań, kontaktów.
Pełną satysfakcję z poziomu świadczonych usług, zapewnia kadra pracowników o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach, realizująca cel nadrzędny Domu: kompleksowe wsparcie przebywających tu osób.

 W zakresie potrzeb bytowych każdy mieszkaniec ma gwarantowane:
• wyposażenie pokoju uwzględniające w miarę możliwości zgłaszane oczekiwania mieszkańca,
• porządkowanie pokoju i innych pomieszczeń ogólnie dostępnych,
• wyżywienia dostosowanego do schorzenia mieszkańca uwzględniające jego osobiste upodobania,
• zapewnienie niezbędnej odzieży i artykułów higienicznych,
• usługi pralnicze i fryzjerskie i krawieckie.

W ramach potrzeb opiekuńczych mieszkaniec ma zapewnianą :
• prawidłową opiekę, pielęgnację i higienę.

 W ramach usług wspomagających mieszkaniec może korzystać:
• z wszelkich form terapii zajęciowej, rekreacji i rehabilitacji,
• kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
• z członkostwa w Samorządzie mieszkańców,
• swobody w realizacji praktyk religijnych według własnego wyznania.
• wyposażenie pokoju uwzględniające w miarę możliwości zgłaszane oczekiwania mieszkańca,
• porządkowanie pokoju i innych pomieszczeń ogólnie dostępnych,
• wyżywienia dostosowanego do schorzenia mieszkańca uwzględniające jego osobiste upodobania,
• zapewnienie niezbędnej odzieży i artykułów higienicznych,
• usługi pralnicze i fryzjerskie i krawieckie.

W zakresie potrzeb socjalnych każdy mieszkaniec może:
• skorzystać z urlopu, za który przysługuje mu zwrot kosztów za nieobecność,
• zrezygnować z pobytu w DPS,
• skorzystać z meldunku tymczasowego,
• skorzystać z przechowania w depozycie wartościowych rzeczy osobistych,
• swobodnie wnieść skargę lub wniosek do dyrektora Domu.

W zakresie potrzeb zdrowotnych każdy mieszkaniec ma umożliwiony:
• dostęp do świadczeń zdrowotnych przysługujących w ramach przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego, 
• dostęp do konsultacji specjalistycznych, na które mieszkańcy dowożeni są samochodem służbowym lub samochodem przewozowym.

Skip to content