Get Adobe Flash player


Zaproszenie do składania ofert artykuły biurowe

DPS;DAGO/ZO/3/2019 Kożuchów, dnia 06.06.2019r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień , o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie ,

Ul. Szprotawska19

www.dps-kozuchow.pl

Tel./fax 68 4599391

e-mail: dpskoz@interia.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (partiami, w zależności od potrzeb) dostawy materiałów biurowych na koszt i ryzyko Wykonawcy - do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego .

2) Przewidywany asortyment i szacowane ilości zostały opisane w załączniku nr 2

3) Podane ilości materiałów biurowych stanowią jedynie wielkości orientacyjne, przyjęte dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zostaną one ściśle określone w kolejnych jednostkowych zamówieniach w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych przez Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia : do 15 grudnia 2019 r.

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

l) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O zamówienie w ramach zapytania ofertowego nie mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

b) którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

c) wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe lub ogłoszono jego upadłość,

d) którzy zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

V. Sposób przygotowania oferty

l . Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę pisemnie, w jednym egzemplarzu.

2. Na kompletną ofertę składają się:

a) wypełniony Formularz oferty —załącznik nr 1;

b) wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 2

c) podpisany projekt umowy — załącznik nr 3;

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3. Oferta, załączniki oraz wszelkie kserokopie powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu.

5. Kopertę / opakowanie należy adresować na Zamawiającego tj;67-120 Kożuchów ul. Szprotawska 19, z zaznaczeniem: „Oferta — materiały biurowe dla DPS w Kożuchowie".

VI. Wymagana forma składanych dokumentów:

l . Dokumenty należy przedstawić w języku polskim, w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

2. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczenia kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy;

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Miejsce składania ofert:

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie ,

ul. Szprotawska19 pok. 102

2. Termin składania ofert: do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 09:00

VIII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena, udokumentowane spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

IX. Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zamieści wybór oferty na stronie internetowej DPS tj. : www.dps-kozuchow.pl

oraz na tablicy ogłoszeń DPS w Kożuchowie.

X. Umowa

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 zapytania ofertowego

XI. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

1. Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zwrotu tych kosztów.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podając przyczyny do :

a) swobodnego wyboru oferty;

b) żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji przez Wykonawcę na każdym etapie postępowania;

c) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą;

d) unieważnienia postępowania w każdej chwili,

e) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy.

4. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt 3. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich przysługujących im roszczeń.

5. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą i podania przyczyny jej nie zawarcia.

6. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.dps-kozuchow.pl, w siedzibie Zamawiającego pok.109, w miejscu publicznie dostępnym tj. tablica w DPS.

a) Osoby wyznaczone do kontaktu: Barbara Mackiewicz - Inspektor; tel. 68 4599391;

XII. Załączniki:

1. Formularz oferty — zał. nr 1

2. Formularz cenowy - zał. nr 2

3. Projekt Umowy -zał. nr3

4. Klauzula inf. RODO— zał. nr 4

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Jolanta Szatkowska

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (Załącznik nr 1 .doc)Załącznik nr 1 .doc 44 Kb06.06.2019 06:43
Pobierz (załącznik nr 2.doc)załącznik nr 2.doc 97 Kb06.06.2019 07:59
Pobierz (załącznik nr 4 RODO.doc)załącznik nr 4 RODO.doc 44 Kb06.06.2019 06:49
Pobierz (załącznik nr3Projekt umowy doc.doc)załącznik nr3Projekt umowy doc.doc 64 Kb06.06.2019 06:47
Wytworzył: Roman Gała
Data informacji: 2019-06-06 06:37:45
Opublikował: Roman Gała
Data publikacji: 2019-06-06 08:37:45
Odsłon: 63
Dziennik zmian