Get Adobe Flash player


zapytanie ofertowe -dostawa świeżych warzyw i owoców

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie, 67-120 Kożuchów,
ul. Szprotawska 19 zaprasza do złożenia oferty na dostawę ziemniaków oraz świeżych warzyw i owoców
.


1.Opis przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ziemnieków, świeżych warzyw i owoców w roku 2019 do siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szprotawskiej 19 w Kożuchowie.(strona internetowa Zamawiającego – www.dps-kozuchow.pl)


1..2 Szczegółowy opis oraz ich ilości określają formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

1.3 Ilości podane w załączniku nr2 mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w terminie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania zapotrzebowania ilościowego określonego w przedmiocie zamówienia w ilości nieprzekraczającej 80 % bez prawa wykonawcy do odszkodowania z tego tytułu.

1.4 Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej, ul. Szprotawska 19, Kożuchów.

1.5 Koszty przewozu oraz zabezpieczenia wzrzyw i owoców ponosi wykonawca. Do obowiązków wykonawcy należy wniesienie dostarczonych warzyw i owoców do pomieszczenia zamawiającego pełniącego funkcję magazynu .

1.6Za dostawy (w szczególności stan jakościowy) odpowiada wykonawca do czasu odbioru zamówienia przez zamawiającego

2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

2.1 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

2.2Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionej partię dostaw w ilości, terminie i w godzinach ustalonych przez zamawiającego.

3.Zasady płatności.

3.1Płatność każdorazowo po dokonaniu dostawy, w terminie 14 dni od dnia odbioru faktury przez zamawiającego przelewem na konto bankowe podane na fakturze. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania faktury drogą elektroniczną.

3.2Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

4.Opis sposobu przygotowania oferty.

4.1 Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, który stanowi załącznik nr1do niniejszego zaproszenia.

4.2 Do formularza oferty należy załączyć formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia – brak formularza ofertowego spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca obowiązany jest skalkulować cenę oferty w formularzu cenowym poprzez wypełnienie wszystkich rubryk formularza cenowego. Złożenie formularza cenowego nie obejmującego całego asortymentu spowoduje odrzucenie oferty. Wypełniony formularz cenowy stanowi integralną cześć oferty, a w przypadku podpisania umowy nie podlega on żadnym negocjacjom.

4.3 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

4.4 Ofertę należy złożyć pod rygorem odrzucenia oferty w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.

4.5 Oferta oraz wszystkie załączniki /na każdej stronie/wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4.6 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela dostawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo

5.Miejsce oraz termin składania ofert.

5.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:

Dom Pomocy Społecznej ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów oraz opisane„Oferta na dostawę świeżych warzyw i owoców”.

Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert.

5.2 Ofertę można złożyć w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów, sekretariat (pokój nr 102) lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 10:00.

5.3 Oferty w sekretariacie można składać w dni robocze w godzinach urzędowania zamawiającego od 7:00 do 15:00.

5.4 W przypadku przesłania oferty drogą pocztową lub kurierską, jako termin złożenia oferty zamawiający przyjmuje termin otrzymania przesyłki.

6.Kryterium wyboru oferty.

6.1Wybór oferty dokonany zostanie spośród nieodrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

6.2 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

6.3 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego dostawcę pisemnie, fax-em lub e-mailem.

6.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert.

7.Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.


Roman Gała -Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego

tel. 68 459 93 91 wew. 33; mobile 695045022 pon. – piątku od 8:00 –14:00

8.Warunki dodatkowe;

8.1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny

8.2.Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Jolanta Szatkowska


Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz (załącz. 2.xls)załącz. 2.xls 47 Kb06.05.2019 06:47
Pobierz (Załącznik nr 1 .doc)Załącznik nr 1 .doc 44 Kb29.04.2019 08:03
Pobierz (załacznik nr 3.doc)załacznik nr 3.doc 66 Kb06.05.2019 09:37
Pobierz (załącznik nr4 Klauzula_informacyjna RODOdoc.doc)załącznik nr4 Klauzula_informacyjna RODOdoc.doc 44 Kb07.05.2019 08:51
Wytworzył: Roman Gała
Data informacji: 2019-04-24 16:22:53
Opublikował: Roman Gała
Data publikacji: 2019-04-24 18:22:53
Odsłon: 120
Dziennik zmian