Get Adobe Flash player


Warunki bytowe i Usługi

 

Warunki bytowe

DPS w Kożuchowie zlokalizowany jest w dwóch budynkach mieszkalnych ( Pawilon A i Pawilon B) połączonych ze sobą łącznikiem komunikacyjnym.

Mieszkańcy niepełnosprawni mają zapewnioną pełną możliwość poruszania się zarówno w obrębie budynku jak i poza nim. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym wyposażonym w windę dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wokół budynku utworzono wiele ścieżek spacerowych, zlikwidowano krawężniki i utworzono pochylnie. Dzięki czemu osoby mniej sprawne ruchowo mogą swobodnie poruszać się nie tylko wewnątrz obiektu. Dobry dojazd i bezpieczne dojście do miejsc wypoczynku i rekreacji dają mieszkańcom możliwość korzystania z wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Dla poprawy komfortu codziennego życia zamieszkujących wszystkie łączniki komunikacyjne i pomieszczeń sanitarno-higieniczne wyposażone są w poręcze.

Pokoje mieszkalne wyposażone są w instalacje przyzywową. Mieszkańcy przewlekle chorzy posiadają indywidualne urządzenia przyłóżkowe. Urządzenia takie znajdują się także w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Dom wyposażony jest w sygnalizację przeciwpożarową z centralą alarmową i włączony jest do systemu ciągłego monitorowania pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne dla jego mieszkańców:

• stołówka obsługująca mieszkańców w systemie dwuzmianowym,

• trzy pracownie terapii zajęciowej w tym:

 

 pracownia teatralno-muzyczna,

 

artystyczno-plastyczna,

 

techniczno-artystyczna,

• sala rehabilitacji ogólnousprawniającej,

• pomieszczenie do masażu suchego,

 

• wydzielone i oznakowane aneksy dla osób palących z dostępem do okna,

• kaplica z wewnętrzną siecią telewizyjną, umożliwiającą osobom pozostającym w pokojach uczestnictwo w praktykach religijnych,

 

 • klubokawiarnia z punktem bibliotecznym,

 

• świetlica dostosowana do pełnienia funkcji sali widowiskowej,

 

 

• pomieszczenie kuchenne z wyposażeniem, w którym mieszkańcy mogą samodzielnie przygotować sobie posiłki

  dodatkowe,

 

• pomieszczenie do samodzielnego prania odzieży,

• pokój gościnny.

W Domu są 42 pokoje mieszkalne w tym:

• 5 pokoi jednoosobowych,

• 10 pokoi dwuosobowych,

• 23 pokoje trzyosobowe,

• 4 pokoje czteroosobowe – osoby leżące

Pokoje wyposażone są w łóżko lub tapczan, szafkę nocną i szafę odzieżową. Ponadto w pokojach znajdują się: ława lub stół, krzesło lub fotel zgodnie z wolą mieszkańca. Każdy pokój posiada aneks sanitarny z umywalką i lustrem. W pokojach zachowana jest intymność i prywatność. Pokoje mieszkańców stale przebywających w łóżkach wyposażone są w udogodnienia zwiększające komfort życiowy osób z nich korzystających.

Do sprzętu tego należą:

łóżka rehabilitacyjne wyposażone w uchwyty, drabinki, barierki przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, podstopniki, stoliki, parawany, indywidualne termosy do posiłków i ciepłych napoi. Ponadto na wyposażeniu Domu znajdują się podnośniki ułatwiające przemieszczanie osób z trudnościami w zakresie stanu fizycznego z łóżka na wózek inwalidzki lub fotel. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców spełniają standard tzn. dostosowane są do potrzeb użytkowników.

Misja Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie

1. Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu.

2. Naczelnym celem funkcjonowania Domu jest świadczenie usług mieszkańcom zmierzające do zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, wolności, godności i intymności. Pomoc mieszkańcom w zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów i zainteresowań.

Zakres świadczonych usług

Mieszkańcom zapewniamy warunki życiowe zbliżone do domowych. Dom cechuje swoisty klimat: zapewniamy indywidualizację, intymność, nieskrępowany rozkład dnia, możliwość wyboru oraz tolerancję wierzeń, przekonań, kontaktów.

Pełną satysfakcję z poziomu świadczonych usług, zapewnia kadra pracowników o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach, realizująca cel nadrzędny Domu: kompleksowe wsparcie przebywających tu osób.

W zakresie potrzeb bytowych każdy mieszkaniec ma gwarantowane:

• wyposażenie pokoju uwzględniające w miarę możliwości zgłaszane oczekiwania mieszkańca,

• porządkowanie pokoju i innych pomieszczeń ogólnie dostępnych,

• wyżywienia dostosowanego do schorzenia mieszkańca uwzględniające jego osobiste upodobania,

• zapewnienie niezbędnej odzieży i artykułów higienicznych,

• usługi pralnicze i fryzjerskie i krawieckie.

W ramach potrzeb opiekuńczych mieszkaniec ma zapewnianą :

• prawidłową opiekę, pielęgnację i higienę.

W ramach usług wspomagających mieszkaniec może korzystać:

• z wszelkich form terapii zajęciowej, rekreacji i rehabilitacji,

• kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,

• z członkowstwa w Samorządzie mieszkańców,

• swobody w realizacji praktyk religijnych według własnego wyznania.

W zakresie potrzeb socjalnych każdy mieszkaniec może:

• skorzystać z urlopu, za który przysługuje mu zwrot kosztów za nieobecność,

• zrezygnować z pobytu w DPS,

• skorzystać z meldunku tymczasowego,

• skorzystać z przechowania w depozycie wartościowych rzeczy osobistych,

• swobodnie wnieść skargę lub wniosek do dyrektora Domu.

W zakresie potrzeb zdrowotnych każdy mieszkaniec ma umożliwiony:

• dostęp do świadczeń zdrowotnych przysługujących w ramach przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego,

• dostęp do konsultacji specjalistycznych, na które mieszkańcy dowożeni są samochodem służbowym lub samochodem przewozowym.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2011-05-13 10:34:25
Opublikował: Roman Gała
Data publikacji: 2012-04-17 09:29:48
Odsłon: 7400
Dziennik zmian