Get Adobe Flash player


Odpłatność i warunki przyjęcia

Zasady

odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie


Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

w Kożuchowie do 01.02. 2019r. wynosi: 3.890,00zł

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 163

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie

1.Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawicela ustawowego/ opiekuna prawnego /powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu i złożyć pisemny wniosek – podanie o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

2.Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej udziela wszelkich informacji dotyczacych przyjęcia do DPS i kompletuje wszystkie potrzebne dokumenty.

Na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy .

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się miedzy innymi :

a) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;

b) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;

c) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;

d). W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do Domu.

4. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

5. Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi PCPR w Nowej Soli.

6. O terminie przyjęcia do DPS powiadamia pisemnie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie w formie -

-Zaproszenia-

7. W razie nagłej potrzeby lub planowaniej (urlop, pobyt w szpitalu itp.)osoby opiekującej się osobą potrzebującej całodobowej opieki – istnieje możliwośćumieszczenia tej osoby na czas określony za pełna odpłatnością.

Dokumenty, o których mowa w ust.3a i 3b, kompletuje ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1 oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Nasza jednostka podlega pod Starostwo powiatu Nowosolskiego, a Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

8.Od Decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy i powiatu przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Adres tego organu musi być podany w wystawionej decyzji.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych :

DPS Kożuchów

uL.Szprotawska 19 TEL 68 459-93 -91 wew.43Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2011-05-13 10:31:57
Opublikował: Roman Gała
Data publikacji: 2012-04-17 08:15:44
Odsłon: 11068
Dziennik zmian