Deklaracja dostępności serwisu www.dps-kozuchow.pl

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu nternetowego
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Sawicka, adres poczty elektronicznej dpskoz@interia.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19, 67-120 Kożuchów.
Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie to budynek w kształcie litery C dwukondygnacyjny z wejściem głównym, przy którym znajduje się portiernia oraz wejściem do pomieszczeń administracyjnych obiektu.
Do wejścia głównego prowadzą schody oraz brama główna wjazdowa, na której umieszczony jest dzwonek, z którego można skorzystać w celu wezwania pracownika. Obiekt posiada drugi wjazd od ul. Zacisze, umożliwiający sprawne świadczenie usług dostawców towarów i usług, w razie zagrożenia ewakuację osób przebywających na terenie obiektu oraz dojazd służb ratunkowych.
Cały budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio wyposażone łazienki, podjazdy oraz windę. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie nie ma pętli indukcyjnych. Obiekt nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych bądź w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content