Get Adobe Flash player


Zapytanie ofertowe wykonanie i montaz szaf garderiobianych w ilości 51 szt.
Wersja z: 2019-10-02 13:51:18. Zapisał: Roman Gała


Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż szaf garderobianych w ilości 51

1. Zamawiający

67-120 Kożuchów ul Szprotawska 19

2. Opis przedmiotu zamówieniaWykonanie zgodnie z projektem(zdjęciem), dostawa i montaż szaf odzieżowych w ilości 21szt

3. Szczegółowa specyfikacja zamówienia;

Szczegółowa specyfikacja zamówienia; –wymiary: wysokość 2200 mm, szerokość 750mm, głębokość 580mm
–całość szaf z płyty meblowej grubość min 18 mm posiadająca atest higieniczny, – kolor

płyty meblowej olcha (kolor według wzornika firmy Kronopol)  - szafa dzielona na dwie części 45cm (pólka góra i dół środkiem wieszak)i 30 cm( pięć

pólek), drzwi z zamkiem patentowym, tył szafy zabudowany, płyta HDFmin3 mm,  -drzwiczki uchylne wykonane z płyt meblowych18 mm:

- mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągiem

- jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przymykową plastikową zamykane na zamki patentowe, system zamykania drzwi nie wymaga stosowania zasuwek drzwiowych.  - krawędzie wszystkich elementów zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego gr.min 1mm ,klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi, dopasowane kolorystycznie do koloru płyty.

§44. Miejsce i termin składania ofert

a) oferty można składać osobiście w DPS w Kożuchowie ul. Szprotawska 19 ,przesłać podpisany skan oferty pocztą elektroniczną na adres dpskoz@.interia.pl do dnia 11.10.2019r. do godz. 09.30
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

c)szczegółowych informacji w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia udziela:

Roman Gała – kier dz. adm –gosp.

Tel. 68 459 93 91 ; 695 045 022

5. Termin wykonania zamówienia;

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 14 12.2019r.

6. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

7. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8. Wymagane dokumenty;Uzupełniony formularz ofertowy

9. Informacje dodatkowe

DOM POMOCY Społecznej , informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter rozeznania rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem DPS o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.


Kożuchów 03.10.2019r

Dyrektora

Jolanta Szatkowska

getattachmid112534mpid6min1uid7409e87d0ff54e6220181130_120257.jpgn