Get Adobe Flash player


Zapytanie ofertowe wykonanie i montaz szaf garderiobianych w ilości 51 szt.
Wersja z: 2018-11-30 12:43:11. Zapisał: Roman Gała

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż szaf garderobianych w ilości 21

1. Zamawiający

67-120 Kożuchów ul Szprotawska 19

2. Opis przedmiotu zamówieniaWykonanie zgodnie z projektem(zdjęciem), dostawa i montaż szaf odzieżowych w ilości 21szt

3. Szczegółowa specyfikacja zamówienia;

  –wymiary: wysokość 2200 mm, szerokość 750mm, głębokość 580mm
– korpus szafy z płyty kolor olcha grubość 18 mm (kolor według wzornika firmy Kronopol), - - dzielona na dwie części 45cm (pólka góra i dół środkiem wieszak)i 30 cm( pięć pólek),drzwi z zamkiem patentowym, tył szafy zabudowany, płyta HDF,

4. Miejsce i termin składania ofert

a) oferty można składać osobiście w DPS w Kożuchowie ul. Szprotawska 19 ,przesłać podpisany skan oferty pocztą elektroniczną na adres dpskoz@.interia.pl do dnia 05.12.2018r. do godz. 09.30
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

c)szczegółowych informacji w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia udziela:

Roman Gała – kier dz. adm –gosp.

Tel. 68 459 93 91 ; 695 045 022

5. Termin wykonania zamówienia;

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 28 12.2018r.

6. Płatności  Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

7. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8. Wymagane dokumenty;Uzupełniony formularz ofertowy

9. Informacje dodatkowe

DOM POMOCY Społecznej , informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter rozeznania rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem DPS o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść zapytania bez podawania przyczyn. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.


Kożuchów 30.11.2018r

po. Dyrektora

 Jolanta Piotrowska